บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำแบบยาว

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 08/28/2017 - 03:01

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง ) 
และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

ป้ายข้อมูล

บทกรวดน้ำแบบสั้น

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 08/28/2017 - 02:36

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกาย สุขใจเถิดฯ

ป้ายข้อมูล