คาถาบูชา

คาถาบูชาพระรัตนตรัย

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:02

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 22:01
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ

คาถาบูชาพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:58
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอม ศรี ศรี ธรรมาโศโก ราชาเทวะ นะมามิหัง

คาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ (ปางนาคปรก)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:51
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

(สวดบูชาเทวดาตามกำลังวัน 10 จบ)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

คาถาบูชาพระพุทธมหาธรรมราชา

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:40
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะมะหาธัมมะราชา เพชะบุระมหิทธิกา
สัพเพ เต อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

คำแปล

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:33
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อะภิปูชิเตหิ
ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง ปิยะ มะมะ ปะสิทธิลาโภ
ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธชินะราชา
อะภิปาเลตุ มัง นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 21:11
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา
มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภ คะวะโห
ดิโลกะนาถัง อัคคีปุบผัง อะหังชิเน อะสีติ
กัปปะโก ธาเรนโต ปิฏะกัตตะยัง ปะระมัง สุขัง

คาถาบูชาพระปิยมหาราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:34
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง
สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:25
นามโม บากอย่าผากเด๊ เบ่ซักฉา หลิ่วโลทิดลีวลี บ๊ากหลักบ่า ฮักราฉ่าหยา
ด๊าดทาเอี๊ยดดายา ฮาราฮ้กเด๊ ตามเหมี่ยวตามโบกด่ายา ด๊าดเดียดทา อ๊าย เบซักเถ่
เบซักเถ่ เบ่ซักฉ่า ตามโหมดเอี๊ยดเด๊ต๊า ฮา

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 19:57
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

แบบย่อ