คำอาราธนาพระสีวลี

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:43
สีวะลี จะมะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะ
ยาทิมหิ สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถรัสสะ
เอตัง คุณัง สวัสดิลาภัง (สะวัสสะติลาภัง) ภะวันตุ เม ฯ
ป้ายข้อมูล

พระคาถาบูชาพระสิวลี

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:39
นะชาลีติ ฉิมพาลี จะมหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม ฯ

คาถาบูชาพระปิยมหาราช

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:34
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง
สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 20:25
นามโม บากอย่าผากเด๊ เบ่ซักฉา หลิ่วโลทิดลีวลี บ๊ากหลักบ่า ฮักราฉ่าหยา
ด๊าดทาเอี๊ยดดายา ฮาราฮ้กเด๊ ตามเหมี่ยวตามโบกด่ายา ด๊าดเดียดทา อ๊าย เบซักเถ่
เบซักเถ่ เบ่ซักฉ่า ตามโหมดเอี๊ยดเด๊ต๊า ฮา

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 19:57
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะหามะณีระตะนะ ปะฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะ ปฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ
จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม
นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

แบบย่อ